De Druklijn • 7 dagen per week 24 uur per dag online drukwerk bestellen

HUISSTIJL EN KANTOOR

Visitekaartjes vanaf € 22,39

Posters

Veel posters in verschillende maten en papiersoorten. Voor zowel binnen als voor buiten gebruik.


Prijzen vanaf € 13,02

T-shirts

Maak een keuze uit ons grote assortiment.
Verschillende uitvoeringen en kleuren

 

Prijzen vanaf € 24,18

Flyers

Flyers zijn handig om snel veel plubliek te bereiken.
Veel verschillende papiersoorten zijn beschikbaar

 

Prijzen vanaf € 16,61

Uw wilt reclame maken voor uw bedrijf

Folders

Diverse uitvoeringen

Roll-up-banners

Verschillende maten en uitvoeringen

Prijzen vanaf € 46,10

Privacy verklaring

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “AVG”: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679;
 2. “Consument” de consument, zoals gedefinieerd onder Deel A van deze Algemene Voorwaarden;
 3. “Datalek”: iedere inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens voor zover de gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of betrokkenen onder artikel 33 en 34 AVG;
 4. De Druklijn: Picapoint Grafische producties;
 5. “Opdrachtgever”: de opdrachtgever zoals gedefinieerd in Deel B van deze Algemene Voorwaarden;
 6. “Overeenkomst”: de overeenkomst die wordt gesloten tussen Verantwoordelijke en de Verwerker, inclusief wijzigingen en aanvullende overeenkomsten;
 7. “Persoonsgegevens”: een persoonsgegevens zoals gedefinieerd onder artikel 4 lid 1 AVG dat Verwerkt wordt door de Verwerker onder de Overeenkomst, zoals doorgegeven aan de Verantwoordelijke via de Website om te laten drukken door De Druklijn;
 8. “Sub Verwerker”: een verwerker, zoals gedefinieerd in de AVG, die in opdracht van de Verwerker Persoonsgegevens zal Verwerken ten behoeve van de Verantwoordelijke;
 9. “Verantwoordelijke”: de verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd onder artikel 4 lid 7 AVG;
 10. “Verwerken” of “Verwerking”: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, zoals gedefinieerd onder artikel 4 lid 2 AVG;
 11. “Verwerker”: de verwerker, zoals gedefinieerd onder artikel 4 lid 8 AVG;
 12. “Verwerkersovereenkomst” artikel 3 tot en met 9 van dit deel (C) Algemene Voorwaarden, welke gezamenlijk een verwerkersovereenkomst in de zin artikel 28 lid 3 AVG vormen.

Artikel 2 – Verwerking Persoonsgegevens

1) Voor zover de De Druklijn Persoonsgegevens van de Consument ontvangt die betrekking hebben op de Consument, is De Druklijn Verantwoordelijke voor deze Persoonsgegevens. In dat geval is de Verwerkersovereenkomst niet van toepassing.
2) Voor zover De Druklijn Persoonsgegevens van de Consument ontvangt die betrekking hebben op een ander dan de Consument, zal De Druklijn kwalificeren als Verwerker en de Persoonsgegevens uitsluitend Verwerken ten behoeve van de Consument, die als Verantwoordelijke kwalificeert, conform de Verwerkersovereenkomst.
3) Voor zover De Druklijn Persoonsgegevens van de Opdrachtgever ontvangt zal de Ondernemer kwalificeren als Verwerker en de Persoonsgegevens uitsluitend Verwerken ten behoeve van de Opdrachtgever, die als Verantwoordelijke kwalificeert, conform de Verwerkersovereenkomst.

 

Artikel 3 – Verplichtingen van de Verwerker

1) Behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen, zal Verwerker:
a. uitsluitend Persoonsgegevens Verwerken door deze bij ontvangst van de Consument of Opdrachtgever te (laten) raadplegen om te controleren dat het format en de kwaliteit van het bestand juist is, af te (laten) drukken in het gewenste format en te (laten) versturen naar het adres dat is opgegeven door de Consument of Opdrachtgever op het orderformulier;
b. tegen vergoeding van haar kosten, de Verantwoordelijke bijstand verlenen bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32, 35 en 36 AVG voor zover bijstand van de Verwerker hiervoor noodzakelijk is;
c. zal Verantwoordelijke volledig en zonder onredelijke vertraging informeren over ieder Datalek zodra zij met het bestaan van de Datalek bekend is geworden en redelijke bijstand verlenen aan de Verantwoordelijke zodat deze aan haar verplichtingen onder artikel 33 en 34 AVG kan voldoen;
d. rekening houdend met de aard van de verwerking, de Verantwoordelijke door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk en tegen vergoeding van de kosten, bijstand verlenen bij het vervullen van de plicht van Verantwoordelijke om verzoeken om uitoefening van de rechten van de betrokkene onder de AVG te beantwoorden; en
e. na beëindiging van de Overeenkomst, er zorg voor dragen dat de Persoonsgegevens onverwijld worden verwijderd, of indien de Verantwoordelijke hiertoe tijdig schriftelijke instructie geeft worden overgedragen aan Verantwoordelijke.

 

Artikel 4 – Verplichtingen van de Verwerker

Technische en Organisatorische Maatregelen
1) De Verwerker zal rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie de technische en organisatorische maatregelen treffen en in stand houden, zoals uiteengezet in beveiligingsbeleid van De Druklijn dat bij De Druklijn opvraagbaar is;
2) De Verantwoordelijke garandeert dat de in het beveiligingsbeleid opgenomen maatregelen passend zijn conform artikel 32 AVG voor de Persoonsgegevens die zij door Verwerker laat Verwerken.

 

Artikel 5 – Sub Verwerkers

1) Het is de Verwerker toegestaan om in het kader van deze Verwerkersovereenkomst gebruik te maken van een Sub Verwerkers. De lijst van Sub Verwerkers zijn opvraagbaar bij De Druklijn.
2) In het geval van beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van Sub Verwerkers wordt de Verantwoordelijke hierover door de Verwerker op de hoogte gesteld. Verantwoordelijke is gerechtigd bezwaar te maken tegen deze verandering. Indien het niet mogelijk is een andere Sub Verwerker in te schakelen in geval van bezwaar van de Sub Verwerker, is de Verantwoordelijke bevoegd de overeenkomst op te zeggen.
3) De Verwerker zal zich inspannen om de Sub Verwerker om verplichtingen op te leggen die geen mindere bescherming bieden dan de bepalingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

 

Artikel 6 – Doorgifte persoonsgegevens

1) De Verwerker mag Persoonsgegevens doorgeven en Verwerken in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), indien:
a. de Verwerker hiertoe instructies krijgt van de Verantwoordelijke;
b. de Verwerker hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift;
c. dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en welke formeel zo is erkend door plaatsing op de ‘witte lijst’ van de Europese Commissie;
d. gebruik maakt van een modelcontract als bedoeld in artikel 46, tweede lid, sub c en d van de AVG; of
e. de doorgifte is toegestaan op basis van een andere grondslag onder Toepasselijke Wetgeving.
2) Indien Persoonsgegevens worden doorgestuurd naar een Sub Verwerker in een land buiten de EER en Verwerker niet op eigen naam een modelcontract kan sluiten met Sub Verwerker, geeft de Verantwoordelijke hierbij instructie en een volmacht aan de Verwerker om, op naam van de Verantwoordelijke, de Sub Verwerker instructies te geven en de onder artikel 6 lid 1 onder d genoemde overeenkomsten te sluiten.

 

Artikel 7 – Geheimhouding

3) Op alle informatie die de Verwerker van de Verantwoordelijke ontvangt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal de Persoonsgegevens geheimhouden en zal haar werknemers en Sub Verwerkers voordat zij toegang verkrijgen tot de Persoonsgegevens, contractueel verplichten tot geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst kennis kunnen nemen.
4) Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de Verantwoordelijke zijn voorafgaande uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om informatie aan derden te verstrekken of indien het verstrekken van informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de door de Verantwoordelijke aan de Verwerker verstrekte opdracht. De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing indien de Verwerker op grond van een wettelijke verplichting de informatie aan een derde dient te verstrekken.

 

Artikel 8 – Audits

1) Verwerker zal Verantwoordelijke alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de nakoming van de in artikel 28 AVG neergelegde verplichtingen aan te tonen.
2) Verantwoordelijke, of een door de Verantwoordelijke aangewezen derde, is gerechtigd om een audit, waaronder inspecties, te laten doen naar de naleving door de Verwerker van deze Verwerkersovereenkomst. Partijen zullen in onderling overleg een datum voor de audit plannen. Verantwoordelijke zal Verwerker minimaal 3 weken voorafgaand van de audit hiervan op de hoogte stellen.
3) De redelijke kosten van de uitvoering van artikel 8 zijn voor Verantwoordelijke.

 

Artikel 9 – Vrijwaring

Verantwoordelijke garandeert Verwerker dat de door haar aan Verwerker opgedragen werkzaamheden rechtmatig zijn en de Persoonsgegevens die verstrekt juist zijn en vrijwaart en stelt schadeloos Verwerker ter zake van (i) alle schade en (ii) aan Verwerker of Verantwoordelijke opgelegde boetes door toezichthouders in verband met een tekortkoming in de nakoming van één of meer verplichtingen van de Verantwoordelijke uit de Verwerkersovereenkomst of uit hoofde van toepasselijke wetgeving, waaronder de AVG.

Onze producten

Ons assortiment wordt steeds bijgewerkt dus kom regelmatig terug voor nieuwe producten.

De Druklijn

Snel iets nodig?

079 - 30 30 210

Contact

De Druklijn

Koraalrood 153

2718 SB Zoetermeer

Tel: 079 30 30 210

info@dedruklijn.nl

Huisstijl & Kantoor

Visitekaartjes

Briefpapier

Enveloppen

Notitieblokken

Presentatiemap

Promotie

Flyers

Folders

Posters

Brochures

Roll up Banners

Stickers

Standaard stickers

Stickers op vel

Stickers op rol

Autostickers

Raamstickers

Whiteboard stickers

Buitenreclame

Reclameborden

Reclamedoeken

Kleding

T-shirts

Hoodies

Sweaters

Polo's

Jassen

Caps